Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  21/2010

privind apartamentarea imobilului situat pe str. Vasile Goldiş nr. 3


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7301/16.02.2010 al Arhitectului şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru  administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 45 alin (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    
HOTĂRĂŞTE


ART. 1.  – Se aprobă apartamentarea imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe str. Vasile Goldiş nr. 3, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al municipiului Sf.Gheorghe, înscris în C.F. nr. 25.842 Sfântu Gheorghe de la sub nr.top. 993/828/3/3/a/5/2/9/2/2/1/2/8/2/2/2/6/2/2/1, nr. cad. 25.842 în suprafaţă de 388  mp, teren de construcţii şi CAD. 25842-C1 clădire P construită în anul 1971, pe 6 apartamente, conform planului de amplasament şi delimitare al corpului de proprietate, elaborat de persoana fizică autorizată Végh Zoltán, anexă la prezenta din care face parte integrantă, după cum urmează:
•    APARTAMENTUL.NR.1.
 Nr. top. nou 993/828/3/3/a/5/2/9/2/2/1/2/8/2/2/2/6/2/2/1/I, CAD. 25842-C1-U1 sală de consultaţie în suprafaţă utilă de 22,65 mp, cu cota de participare la părţile de uz comun de 16,16 %, cu  cota de participare din teren de 63/388, total suprafaţă aferentă din părţile comune de 27,63 mp;
•    APARTAMENTUL.NR.2.
 Nr. top. nou 993/828/3/3/a/5/2/9/2/2/1/2/8/2/2/2/6/2/2/1/II, CAD. 25842-C1-U2 sală de consultaţie în suprafaţă utilă de 21,74 mp, cu cota de participare la părţile de uz comun de 15,51 %, cu  cota de participare din teren de 60/388, total suprafaţă aferentă din părţile comune de 26,52 mp;
•    APARTAMENTUL.NR.3
 Nr. top. nou 993/828/3/3/a/5/2/9/2/2/1/2/8/2/2/2/6/2/2/1/III, CAD. 25842-C1-U3 sală de consultaţie în suprafaţă utilă de 26,95 mp, grup sanitar cu 3,17 mp, magazie cu 6,87 mp şi vestiar cu 1,99 mp, cu cota de participare la părţile de uz comun de 19,23 %, cu  cota de participare din teren de 74/388, total suprafaţă aferentă din părţile comune de 29,63 mp;
•    APARTAMENTUL.NR.4.
 Nr. top. nou 993/828/3/3/a/5/2/9/2/2/1/2/8/2/2/2/6/2/2/1/IV, CAD. 25842-C1-U4 sală de consultaţie în suprafaţă utilă de 22,59 mp, debara cu 2,97 mp, cu cota de participare la părţile de uz comun de 16,12 %, cu  cota de participare din teren de 63/388, total suprafaţă aferentă din părţile comune de 24,83  mp;
•    APARTAMENTUL.NR.5.
 Nr. top. nou 993/828/3/3/a/5/2/9/2/2/1/2/8/2/2/2/6/2/2/1/V, CAD. 25842-C1-U5 sală de consultaţie în suprafaţă utilă de 23,76 mp, cu cota de participare la părţile de uz comun de 16,95 %, cu  cota de participare din teren de 63/388, total suprafaţă aferentă din părţile comune de 26,09 mp;
•    APARTAMENTUL.NR.6
 Nr. top. nou 993/828/3/3/a/5/2/9/2/2/1/2/8/2/2/2/6/2/2/1/VI, CAD. 25842-C1-U6 sală de consultaţie în suprafaţă utilă de 22,47 mp, grup sanitar cu 1,73 mp, debara cu 1,80 mp, cu cota de participare la părţile de uz comun de 16,03 %, cu  cotă de participare din teren de 62/388,  total suprafaţă aferentă din părţile comune de 3,17 mp.
Părţile de uz comun sunt: terenul aferent construcţiei de 388 mp, fundaţia construcţiei, structura de rezistenţă, pereţii despărţitori.
Suprafeţele de părţi comune sunt: 137,87 mp. format din: Sală de aşteptare cu 71,94 mp, Sală de aşteptare cu 12,72 mp, Grup sanitar cu 3,59 mp, Grup sanitar 4,47 mp, Izolator cu 4,13 mp, Izolator cu 7,85 mp, Centrală termică cu 4,07 mp, Curte interioară cu 22,69 mp, Windfang cu 3,42 mp, Windfang cu 2,99 mp.
ART. 2. -  Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul cu Probleme de Administrare Patrimonială din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 25 februarie 2010


         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                      CONTRASEMNEAZĂ
                 Takó Imre                                                                        SECRETAR
                                                                                                    Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină