Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 16/2010

privind atribuirea de denumire pentru Casa de Cultură Municipală Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 47949/18.11.2009 al Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Procesul Verbal încheiat la data de 05 noiembrie 2009 cu ocazia întrunirii Comisiei de analizare şi de propunere de atribuire sau de schimbare a denumirii străzilor, pieţelor şi altor spaţii publice, respectiv obiectivelor de interes local din municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul consultativ al Comisiei judeţene de atribuiri de denumiri a judeţului Covasna, nr. Ad. 36/27.01.2010, înregistrat la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe cu nr. 4173/27.01.2010;
Având în vedere avizul Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 2 lit. d, art. 3 alin. (1) şi art. 5 din O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere realizarea procedurii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin (1) lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   

HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă atribuirea denumirii de „Casa de Cultură „KÓNYA ÁDÁM” - „KÓNYA ÁDÁM Művelődési Ház”, Casei de Cultură Municipală.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Gospodărire Comunală, Serviciului Urbanism şi Serviciului de Evidenţă Informatizată a Persoanelor din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 
Sfântu Gheorghe, la 10 februarie 2010


         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                   Takó Imre                                                                  SECRETAR
                                                                                                Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină