Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  15/2010

privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al Statului Român şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională “Prof. Dr. C.T. Nicolau”, Centrul de Transfuzie Sanguină Sfântu Gheorghe, respectiv, iniţierea demersurilor legale pentru trecerea unui imobil din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională “Prof. Dr. C.T. Nicolau”, Centrul de Transfuzie Sanguină Sfântu Gheorghe, în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere adresa Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe înregistrată sub nr. 4126/30.01.2009, destinată Centrului de Transfuzie Sanguină Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresele Centrului de Transfuzie Sanguină Sfântu Gheorghe, înregistrate sub nr. 4196/02.02.2009, respectiv nr. 1781/2010;
Având în vedere Avizul conform nr. 12.942/03.11.2009 al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării pentru schimbarea destinaţiei spaţiului situat în str. Bánki Donáth nr. 15;
Având în vedere adresele nr. 27571, 27.871, 29.876, 46132, 46133/2009 ale părinţilor copiilor care frecventează Grădiniţa „Csipike”;
Având în vedere poz. Nr. M.F. 121247 din anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
Având în vedere poz. 475 şi 476 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3352/2010 al Oficiului pentru învăţământ şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 166 alin. (4^3) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind adminstraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al Statului Român şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională “Prof. Dr. C.T. Nicolau”, Centrul de Transfuzie Sanguină Sfântu Gheorghe, al imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Bánki Donáth, nr. 15, înscris în C.F. nr. 24.814 Sfântu Gheorghe cu nr. top 1939/2/2, 1937/1/2, 1938/2/2, 1939/3/2, 1940/3/3/1, 1941/3/b/2/2 teren şi construcţie, în suprafaţă de 1450 mp. 
ART. 2. - (1) În anul şcolar 2009 – 2010, grupele Grădiniţei de copii cu program normal nr. 4, arondată la Grădiniţa Csipike, vor funcţiona în imobilul situat pe str. Bánki Donáth nr. 15, cu menţinerea destinaţiei de spaţiu grădiniţă. 
(2) Începând cu anul şcolar 2010 - 2011, grupele Grădiniţei de copii cu program normal nr. 4, arondată la Grădiniţa „Csipike”, se vor muta în sediul Grădiniţei cu program prelungit „Csipike” situat pe strada Kriza János nr. 1, cu asigurarea a cel puţin 3 săli corespunzătoare, respectiv mărirea cel puţin proporţională cu numărul mărit al copiilor a curţii grădiniţei, sau în noul sediul al Grădiniţei cu program prelungit „Pinocchio”, aflat în fază de construire, situat pe str. Lalelei fn.
(3) În situaţia în care lucrările de construcţii ale noului sediu al Grădiniţei cu program prelungit „Pinocchio” nu vor fi finalizate până la data începerii anului şcolar 2010-2011, desfăşurarea în bune condiţii a procesului de învăţământ preşcolar în cadrul grupelor menţionate la alin. (1) se va asigura în imobilul situat pe strada Pescarilor nr. 28 sau în spaţiile aflate în clădirea grădiniţei situată pe str. Daliei nr. 1, după caz.”
ART. 3. - Se aprobă iniţierea demersurilor legale pentru trecerea din domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii Publice prin Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională “Prof. Dr. C.T. Nicolau”, Centrul de Transfuzie Sanguină Sfântu Gheorghe, în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe al imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gróf Mikó Imre nr.11, înscris în CF nr. 24735 Sfântu Gheorghe cu nr. top 150/2, 151/1/2, casă de piatră, curte în suprafaţă de 1229 mp.
ART. 4. – Prevederile art. 3 se consideră cererea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, adresată Guvernului României, în vederea promovării unei hotărâri de Guvern.
ART. 5. - Imobilele identificate la art. 1 şi art. 3 nu sunt grevate de sarcini, nu fac obiectul vreunui litigiu şi nu sunt revendicate de persoane fizice sau juridice.
ART. 6. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi puse în aplicare cu condiţia realizării, cu respectarea prevederilor legale în materie, a ambelor transferuri ale dreptului de proprietate, respectiv de administrare asupra imobilelor identificate prin art. 1 şi 3.
ART. 7. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Consiliului Local nr. 19/2009 privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al Statului Român şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională, Centrul de Transfuzie Sanguină Sfântu Gheorghe, respectiv, iniţierea demersurilor legale pentru trecerea unui imobil din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul Naţional de Hematologie Trasfuzională, Centrul de Transfuzie Sanguină Sfântu Gheorghe, în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
ART. 8. – Asigurarea executării prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează d-nei viceprimar Sztakics Éva Judit.


Sfântu Gheorghe, la 08 februarie 2010


     
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ
                   Takó Imre                                                        SECRETAR
                                                                                      Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină