Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  4/2010

privind transmiterea în favoarea  Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe a unui imobil proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe Al. Căminului fn.


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3632/15.12.2009 al Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2642/2010 al Compartimentului de Evaluare şi Evidenţă a Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei  pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;  
Având în vedere dispoziţiile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza dispoziţiilor art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită pe o perioadă de 20 de ani asupra imobilului domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe Al. Căminului, fn., identificat prin “Compartiment nr. 1”, înscris în C.F. nr. 27194-C1-U1 Sfântu Gheorghe cu nr cad. 774-C1, nr. top 2491/4/1/2/2/1/I, cu cota de participare la părţile comune de 88,5%, părţile comune fiind terenul înscris în C.F. 27194 Sfântu Gheorghe, cu nr. cad. 774, nr. top 2491/4/1/2/2/1 în suprafaţă de 938 mp, structura de rezistenţă şi învelitoarea, în favoarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe, în vederea amenajării imobilului prin “Programul Operaţional Regional 3.2 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale.”
ART. 2. – Se aprobă proiectul contractului de comodat, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Predarea-preluarea imobilului se va asigura de către o comisie numită prin dispoziţie de primar şi se va face pe bază de inventar, consemnat într-un proces-verbal de predare-primire încheiat între părţile interesate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
ART. 4. – Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului cu Probleme de Administrare Patrimonială, Compartimentului Contabilitate, Compartimentului de Evaluare şi Evidenţă a Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 28 ianuarie 2010


       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ
               Şerban Valeriu                                                                    SECRETAR
                                                                                                    Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină