Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  1/2010

privind constituirea Grupului de lucru pentru etapa procedurii de definitivare a Planului Urbanistic Zonal „Zonă Rezidenţială şi Servicii Nord” DN 12 Sfântu Gheorghe şi de realizare a raportului de mediu


Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere adresa nr. 1.969/2010 a Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Sibiu Regiunea 7 Centru;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3444/2010 al Arhitectului şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe; 
În baza prevederilor art. 14 din H.G. nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă constituirea Grupului de lucru pentru etapa procedurii de definitivare a Planului Urbanistic Zonal „Zonă Rezidenţială şi Servicii Nord” DN 12 Sfântu Gheorghe şi de realizare a raportului de mediu, în următoarea componenţă nominală:
Preşedinte:  - Dl. Czimbalmos Kozma Csaba, administrator public;
Membri:   - D-na Birtalan Csilla, Arhitect Şef;
             - Dl. Veress Vitályos László, consilier în cadrul Oficiului de Avizări;
             - Dl. ing. Mátyás Ferenc, reprezentantul S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe;
             - D-na dr. Bârzan Alina, reprezentantul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţul Covasna;
             - D-na ing. Cornea Luminiţa, reprezentantul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna;
             - D-na Szabó Edit, reprezentantul Sistemului de Gospodărire a Apelor Covasna.

ART. 2. - Grupul de lucru îşi va desfăşura activitatea potrivit competenţelor stabilite de H.G. nr. 1.076/2004.


Sfântu Gheorghe, la 28 ianuarie 2010


        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ
               Şerban Valeriu                                                            SECRETAR
                                                                                             Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină