Vineri, 25. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  316/2009

privind finanţarea nerambursabilă, de la bugetul local, a programelor,
proiectelor şi acţiunilor culturale


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 52060/2009 al Oficiului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi sport şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art.1^2,  art. 1^3 alin. (1),  art. 2 alin. (1),  art. 2^1 alin. (1), art. 6 alin. (1) – (7), art. 9, art. 11, art. 12 alin. (1) – (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE   
    

ART. 1. – (1) Se aprobă finanţarea nerambursabilă, de la bugetul local, a unor programe, proiecte şi acţiuni culturale legate de Municipiul Sfântu Gheorghe.
(2) În bugetul municipiului Sfântu Gheorghe, anual se vor prevedea distinct sumele destinate acordării de finanţări nerambursabile pentru oferte culturale.
ART. 3. - Se aprobă Regulamentul procedurii de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, anexa nr.1, prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Se aprobă Anunţul public privind finanţarea nerambursabilă, de la bugetul local al unor programe, proiecte şi acţiuni culturale, anexa nr. 2, la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. -  Condiţiile finanţării nerambursabile vor fi cuprinse în contractul semnat de părţi.
ART. 6. - Componenţa Comisiei de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale se va numi prin dispoziţie de primar.
ART. 7. - Componenţa Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se va numi prin dispoziţie de primar.
ART. 8. - Comisiile arătate la art. 5 şi art. 6 din prezenta îşi vor desfăşura activitatea pe durata mandatului actualului Consiliu Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 9. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează comisiilor constituite potrivit art. 5 şi art. 6, precum şi Compartimentului Buget din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;


Sfântu Gheorghe, la 23 decembrie 2009   


          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                      CONTRASEMNEAZĂ
               Sztakics Éva-Judit                                                                SECRETAR
                                                                                                     Kulcsár Tünde


Anexe la H.C.L. nr. 316/2009


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină