Vineri, 7. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 314/2009

privind  reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 51.972/2009 al Compartimentului cu probleme de administrare patrimonială din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Titlului II din Legea nr. 7/1996 cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1)  din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 4 şi art. 6 din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă intabularea în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, al terenurilor proprietatea Statului Român, cu drept de folosinţă Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, situate în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 62, judeţul Covasna, înscrise în C.F. nr. 26791 Sfântu Gheorghe de la A1 cu nr. top. 79/1/1/2  curte, în suprafaţă de 75 mp, C.F. nr. 26797 Sfântu Gheorghe de la A1 cu nr. top. 79/1/1/3 curte, în suprafaţă de 1493 mp.
ART. 2. - Se aprobă intabularea în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, al terenurilor proprietatea Statului Român, cu drept de administrare operativă Consiliul Popular al Oraşului Sfântu Gheorghe, situate în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, str. Váradi József fn., judeţul Covasna, înscrise în C.F. nr. 26.957 Sfântu Gheorghe de la A1 cu nr. top. 519/2/26/2, 520/2/26/2,  loc de casă, în suprafaţă de 104 mp, C.F. nr. 26958 Sfântu Gheorghe de la A1 cu nr. top. 519/2/25, 520/2/25, loc de casă, în suprafaţă de 204 mp, şi C.F. nr. 26.964 Sfântu Gheorghe de la A1 cu nr. top. 519/2/26/1, 520/2/26/1, loc de casă, în suprafaţă de 100 mp.
ART. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul de Urbanism şi Compartimentul Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 23 decembrie 2009


        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNEAZĂ
             Sztakics Éva-Judit                                                       SECRETAR
                                                                                          Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină