Duminică, 20. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  313/2009

privind vânzarea directă a unui teren proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe situat pe str. Constructorilor nr. 2 către SC BON SWEET BON

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere cererea nr. 40947/2009, al S.C. Bon Sweet Bon cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Constructorilor nr. 3;
Având în vedere Raportul de evaluare nr. 2838/2009 elaborat de SC NOVITAS SRL prin evaluatorii ANEVAR  Mikó László si Mikó Zsuzsanna;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.  50424/2009 al Compartimentului cu Probleme de Administrare Patrimonială, din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 123 alin. (1), alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   

HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă transmiterea dreptului de proprietate, cu titlu de vânzare directă, asupra imobilului proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, identificat în CF nr. 26102 Sfântu Gheorghe de la A1 cu nr. top 1613/c/2/1/2 , teren constructii,  în suprafaţă totală de 849 mp, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Constructorilor nr. 2.
ART. 2. - (1) Pretul de vânzare al terenului reprezintă echivalentul în lei, potrivit cursului oficial leu/euro valabil la data încheierii contractului de vânzare - cumpărare, a sumei de 22.000  Euro, valoare rezultată din Raportul de evaluare nr. 2838/2009. 
(2) Preţul imobilului se va plăti în lei, potrivit cursului oficial leu-euro comunicat de BNR, valabil în ziua plăţii, semestrial, eşalonat în cinci rate egale, până la 30 iunie 2012.
(3) Prima rată se va plăti în luna ianuarie 2010, data încheierii contractului de vânzare-cumpărare în forma autentică.
(4) Virarea ratelor lunare către vânzător se va efectua prin ordin de plată pâna la data de 15 a ultimei luni din semestrul pentru care se face plata.
(5) Până la achitarea integrală a preţului de către cumpărător, pentru restul de plată, asupra imobilului descris la art. 1se va înscrie ipotecă legală, privilegiul vânzătorului.
(6) Preluarea de către cumpărător a proprietăţii şi a posesiei asupra imobilului descris la art. 1 se va face începând cu data semnării şi a autentificării actului de vânzare-cumpărare.
ART. 3. - În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, S.C. Bon Sweet Bon S.R.L., proprietarul tabular al constructiilor  de la A1.1 cu nr. cad. C1, top 1613/c/2/1/2 va fi notificat asupra intenţiei de vânzare a terenului descris la art. 1.
ART. 4. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului cu Probleme de Administrare Patrimonială si Directiei Finantelor Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 23 decembrie 2009


      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ
             Sztakics Éva-Judit                                                        SECRETAR
                                                                                            Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină