Sâmbătă, 8. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  067-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 067-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 312/2009

privind rectificarea  bugetului local pe anul 2009

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 52.0612009 al Biroului Buget-Contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi cu alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2009, împreună cu lista obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, conform anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
Art. 2. - Se aprobă rectificarea bugetului veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2009, împreună cu lista obiectivelor de investiţii, conform anexelor nr. 3 şi 4 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
Art. 3. - Se aprobă bugetul rectificat al Teatrului “Tamási Áron” pe anul 2009, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
Art. 4. - Se aprobă bugetul rectificat al Poliţiei Comunitare pe anul 2009, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
Art. 5. - Se aprobă bugetul rectificat al Căminului de bătrâni “Zathureczky Berta”, conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
Art. 6. - Se aprobă bugetul rectificat al Direcţiei de Asistenţă Comunitară, conform anexei nr. 8 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
Art. 7. - Se aprobă cheltuielile de personal la instituţiile de învăţământ pe anul 2009, conform anexei nr. 9 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
Art. 8. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Buget-Contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi compartimentele de contabilitate din cadrul instituţiilor subordonate Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 23 decembrie 2009


      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ
            Sztakics Éva-Judit                                                                    SECRETAR
                                                                                                       Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină