Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  303/2009

privind validarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuire în folosinţă gratuită tinerilor, potrivit Legii nr. 15/2003 republicată, în urma dezlipirii unor parcele de teren, situate pe str. Borvíz


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 48198/2009 al Arhitectului şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Procesul verbal nr. 50.223/04.12.2009 al Comisiei de inventariere a terenurilor disponibile şi de analiză a cererilor de atribuire a terenurilor care vor fi atribuite în baza Legii nr. 15/2003, republicată;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică,  drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată şi a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G. nr. 896/2003;
Având în vedere prevederile Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) şi (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art.115 alin. (1) lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;HOTĂRĂŞTE


ART. 1.  -  Se aprobă schimbarea ramurii de cultură a terenului intravilan, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sf.Gheorghe, situat pe str. Borvíz f.n., înscris în C.F. nr. 26.313 Sfântu Gheorghe, nr. CAD. 26313, în suprafaţă de  65.670 mp, din fâneaţă în teren construcţii.
ART. 2. - Se aprobă dezlipirea terenului înscris în CF nr. 26313 Sf.Gheorghe sub nr. CAD. în suprafaţă de 65.670 mp,  pe 59 loturi conform Planului de amplasament şi delimitare al corpului de proprietate elaborate de persoana fizică autorizată Luffy Vilmos, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, după cum urmează:
-    lotul nr. 1 -  cad.nou    27442    -teren construcţii,în suprafaţă de 233 mp.
-    lotul nr. 2 -  cad.nou    27443    -teren construcţii,în suprafaţă de 233 mp.
-    lotul nr. 3 -  cad.nou    27444    -teren construcţii,în suprafaţă de 233 mp.
-    lotul nr. 4 -  cad.nou    27445    -teren construcţii,în suprafaţă de 281 mp.
-    lotul nr. 5 -  cad.nou    27446    -teren construcţii,în suprafaţă de 281 mp.
-    lotul nr. 6 -  cad.nou    27447    -teren construcţii,în suprafaţă de 281 mp.
-    lotul nr. 7 -  cad.nou    27448    -teren construcţii,în suprafaţă de 281 mp.
-    lotul nr. 8 -  cad.nou    27449    -teren construcţii,în suprafaţă de 281 mp.
-    lotul nr. 9 -  cad.nou    27450    -teren construcţii,în suprafaţă de 281 mp.
-    lotul nr. 10 -cad.nou    27451    -teren construcţii,în suprafaţă de 281 mp.
-    lotul nr. 11 -cad.nou    27452    -teren construcţii,în suprafaţă de 281 mp.
-    lotul nr. 12 -cad.nou    27453    -teren construcţii,în suprafaţă de 300 mp.
-    lotul nr. 13 -cad.nou    27454    -teren construcţii,în suprafaţă de 300 mp.
-    lotul nr. 14 -cad.nou    27455    -teren construcţii,în suprafaţă de 300 mp.
-    lotul nr. 15 -cad.nou    27456    -teren construcţii,în suprafaţă de 281 mp.
-    lotul nr. 16 -cad.nou    27457    -teren construcţii,în suprafaţă de 281 mp.
-    lotul nr. 17 -cad.nou    27458    -teren construcţii,în suprafaţă de 281 mp.
-    lotul nr. 18 -cad.nou    27459    -teren construcţii,în suprafaţă de 282  mp.
-    lotul nr. 19 -cad.nou    27460    -teren construcţii,în suprafaţă de 282 mp.
-    lotul nr. 20 -cad.nou    27461    -teren construcţii,în suprafaţă de 281mp.
-    lotul nr. 21 -cad.nou    27462    -teren construcţii,în suprafaţă de 281 mp.
-    lotul nr. 22 -cad.nou    27463    -teren construcţii,în suprafaţă de 283mp.
-    lotul nr. 23 -cad.nou    27464    -teren construcţii,în suprafaţă de 300 mp.
-    lotul nr. 24 -cad.nou    27465    -teren construcţii,în suprafaţă de 300 mp.
-    lotul nr. 25 -cad.nou    27466    -teren construcţii,în suprafaţă de 300 mp.
-    lotul nr. 26 -cad.nou    27467    -teren construcţii,în suprafaţă de 337 mp.
-    lotul nr. 27 -cad.nou    27468    -teren construcţii,în suprafaţă de 337mp.
-    lotul nr. 28 -cad.nou    27469    -teren construcţii,în suprafaţă de 337 mp.
-    lotul nr. 29-cad.nou    27470    -teren construcţii,în suprafaţă de 337mp.
-    lotul nr. 30-cad.nou    27471    -teren construcţii,în suprafaţă de 337mp.
-    lotul nr. 31-cad.nou    27472    -teren construcţii,în suprafaţă de 337mp.
-    lotul nr. 32-cad.nou    27473    -teren construcţii,în suprafaţă de 337mp.
-    lotul nr. 33-cad.nou    27474    -teren construcţii,în suprafaţă de 337mp.
-    lotul nr. 34-cad.nou    27475    -teren construcţii,în suprafaţă de 341mp.
-    lotul nr. 35-cad.nou    27476    -teren construcţii,în suprafaţă de 342mp.
-    lotul nr. 36-cad.nou    27477    -teren construcţii,în suprafaţă de 337 mp
-    lotul nr. 37-cad.nou    27478    -teren construcţii,în suprafaţă de 337 mp.
-    lotul nr. 38-cad.nou    27479    -teren construcţii,în suprafaţă de 337 mp.
-    lotul nr. 39-cad.nou    27480    -teren construcţii,în suprafaţă de 337 mp.
-    lotul nr. 40-cad.nou    27481    -teren construcţii,în suprafaţă de 337 mp.
-    lotul nr. 41-cad.nou    27482    -teren construcţii,în suprafaţă de 337 mp.
-    lotul nr. 42 -cad.nou    27483    -teren construcţii,în suprafaţă de 337mp.
-    lotul nr. 43 -cad.nou    27484    -teren construcţii,în suprafaţă de 337 mp.
-    lotul nr. 44 -cad.nou    27485    -teren construcţii,în suprafaţă de 863 mp.
-    lotul nr. 45 -cad.nou    27486    -drum acces- în suprafaţă de 11795 mp.
-    lotul nr. 46 -cad.nou    27487    -teren construcţii,în suprafaţă de 6886 mp.
-    lotul nr. 47 -cad.nou    27488    -teren construcţii,în suprafaţă de 300 mp.
-    lotul nr. 48 -cad.nou    27489    -teren construcţii,în suprafaţă de 300 mp.
-    lotul nr. 49 -cad.nou    27490    -teren construcţii,în suprafaţă de 300 mp.
-    lotul nr. 50 -cad.nou    27491    -teren construcţii, în suprafaţă de 300 mp.
-    lotul nr. 51 -cad.nou    27492    -teren construcţii,în suprafaţă de 300 mp.
-    lotul nr. 52 -cad.nou    27493    -teren construcţii,în suprafaţă de 300 mp.
-    lotul nr. 53 -cad.nou    27494    -teren construcţii,în suprafaţă de 1312 mp.
-    lotul nr. 54 -cad.nou    27495    -teren construcţii,în suprafaţă de 1350 mp.
-     lotul nr. 55-cad.nou    27496    -teren construcţii,în suprafaţă de  1350mp.
-    lotul nr. 56 -cad.nou    27497    -teren construcţii,în suprafaţă de  1350 mp.
-    lotul nr. 57 -cad.nou    27498    -teren construcţii,în suprafaţă de 1350 mp.
-    lotul nr. 58 -cad.nou    27499    -teren construcţii,în suprafaţă de 2475 mp
-    lotul nr. 59-cad.nou    27500    -.teren construcţii,în suprafaţă de 22065 mp
ART. 3. - Se validează inventarului terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită tinerilor, potrivit Legii nr.15/2003, republicată, prevăzute în tabelul ce constituie anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul cu Probleme de Administrare Patrimonială şi Comisia Comisiei de inventariere a terenurilor disponibile şi de analiză a cererilor de atribuire a terenurilor care vor fi atribuite în baza Legii nr. 15/2003, republicată, din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 09 decembrie 2009


       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                      CONTRASEMNEAZĂ
            Sztakics Éva-Judit                                                                SECRETAR
                                                                                                  Kulcsár Tünde

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 303/2009


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină