Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 300/2009

privind modificarea statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din cadrul Poliţiei Comunitare
din municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu 01 decembrie 2009
        

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate cu nr. 50240/2009 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică,  drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Luând în considerare Raportul final nr. 45901/2009 întocmit cu ocazia examenului organizat pentru promovarea în clasă a funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii publice de nivel inferior, care au absolvit în cursul anului 2009 o formă de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată;
Luând în considerare avizul favorabil al A.N.F.P. nr. 1917105/02.12.2009 privind transformarea unor funcţii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din cadrul Poliţiei Comunitare din Municipiul Sfântu Gheorghe, ca urmare a dobândirii unor diplome de studii de nivel superior celei avute, începând cu 01 decembrie 2009;
Luând în considerare Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 10280/2008, privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care absolvă o formă de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 9/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale ce se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, şi pentru acordarea unor creşteri salariale pentru funcţionarii publici în anul 2008, aprobată prin Legea nr. 238/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului nr. 1/2009, nr. 31/2009 şi nr. 41/2009, privind unele măsuri  în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar;
În conformitate cu prevederile art. 36. alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45. alin. (1) şi art. 115. alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
                              

HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului, începând cu data de 01 decembrie 2009, potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru personalul din cadrul Poliţiei Comunitare, începând cu data de 01 decembrie 2009, potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 3.   - Dl. Primar va lua măsuri, ca în termen de 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri să se elaboreze statul de funcţii cu încadrarea nominală a personalului, potrivit statului de funcţii aprobat.
ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 09 decembrie 2009
                                                                               


      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               CONTRASEMNEAZĂ
            Sztakics Éva-Judit                                                         SECRETAR
                                                                                           Kulcsár Tünde


Anexa nr. 1, 2 la H.C.L. nr. 300/2009

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină