Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  296/2009

Privind modificarea şi completarea HCL nr.  275/2009 privind  aprobarea proiectului „Crearea  şi modernizarea infrastructurii de agrement în  Şugaş-Băi, Municipiul Sfântu Gheorghe, utilităţi publice-private” şi a cheltuielilor legate de proiect
      
         Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 49475 /2009 al Biroului de Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Programul Operaţional Regional 2007-2013, aprobat de Comisia Europeană şi lansat la nivel naţional în data de 13 iulie 2007;
Având în vedere adresa nr 19761/27.11.2009 al Agenţei pentru Dezvoltare Regională Centru, referitor la  solicitările de clarificări privind cererea de finanţare „Crearea şi modernizarea infrastructurii de agrement Şugaş-Băi, Municipiul Sfîntu Gheorghe, Jud. Covasna, utilităţi publice private”;
În baza Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 5 din cadrul POR, Domeniul major de intervenţie 5.2.” Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”;
În conformitate cu art. 36 alin. (9) din Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea  HCL nr. 275/2009 privind  aprobarea proiectului „Crearea şi modernizarea infrastructurii de agrement în Sugaş-Băi, Municipiul Sfântu Gheorghe, utilităţi publice- private”, şi a cheltuielilor legate de proiect după cum urmează:
I.    Titlul hotărârii se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Hotărârea nr.275/2009 privind aprobarea proiectului „Crearea şi modernizarea infrastructurii de agrement Sugaş Băi, Municipiul Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, utilităţi publice private” şi a cheltuielilor legate de proiect”.
II.    Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART.1. - Se aprobă proiectul cu titlul „Crearea şi modernizarea infrastructurii de agrement Sugaş Băi, Municipiul Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, utilităţi publice private”, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă”
III.    Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART.3. - Se aprobă cofinanţarea Municipiului Sfântu Gheorghe pentru proiectul „Crearea şi modernizarea infrastructurii de agrement Sugaş Băi, Municipiul Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, utilităţi publice private” cu suma de 2.350.856,00 lei, reprezentând 50 % din cheltuielile eligibile ale proiectului”
IV.    După articolul 3 se întroduc două noi articole, articolul 4 şi 5 cu următorul cuprins:
„ART. 4.- Se aprobă suportarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, precum şi a oricăror costuri suplimentare care vor surveni în perioada implementării proiectului.”
„ART.5. - Se aprobă asigurarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a sumelor necesare pentru acoperirea contribuţiei din fondurile structurale în cadrul proiectului, sume care vor fi cheltuite în avans de către Municipiul Sfântu Gheorghe până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de Management”
V.    Articolul 4 va deveni articolul 6.
ART. 2. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-nei viceprimar Sztakics Éva Judit  şi Biroului Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sf. Gheorghe, la 02 decembrie 2009


     
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ
            Sztakics Éva-Judit                                                            SECRETAR
                                                                                               Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină