Vineri, 25. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  294/2009

privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu Instituţia Prefectului Judeţului Covasna şi Consiliul Judeţean Covasna în vederea aplicării  la Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” prin participarea la proiectul „Multilingvism şi performanţă în administraţia publică din judeţul Covasna”

   Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 48015/19.11.2009 al Biroului Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică,  drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere H.G. nr. 457/2008 privind  cadrul instituţional de coordonare şi de  gestionare a instrumentelor structurale;
În baza Ghidului solicitantului al Programului Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, Axa prioritară 1. „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice” Domeniul major de intervenţie 1.3.” Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale”, Operaţiunea „Module de pregătire în domeniul de limbi străine, dezvoltare de proiecte şi managementul proiectelor.”; 
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. -  Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat cu Instituţia Prefectului Judeţului Covasna şi Consiliul Judeţean Covasna în vederea  aplicării Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, Axa prioritară 1. „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice” Domeniul major de intervenţie 1.3. „Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale”, Operaţiunea „ Module de pregătire în domeniul de limbi străine, dezvoltare de proiecte şi managementul proiectelor”, parte integrantă din cererea de finanţare a proiectului „Multilingvism şi performanţă în administraţia publică din judeţul Covasna”, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă aportul propriu al Municipiul Sfântu Gheorghe la cheltuielile proiectului, în valoare de 900,00 lei,  constând în suportarea cheltuielilor de protocol.
ART. 3. - Se mandatează primarul Municipiului Sfântu Gheorghe cu semnarea Acordului de parteneriat şi a Declaraţiei de eligibilitate.
ART. 4. - Prezenta hotărâre se va înainta Instituţiei Prefectului Judeţului Covasna în vederea  anexării la dosarul proiectului de finanţare.


Sfântu Gheorghe, la 02 decembrie 2009


        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ
            Sztakics Éva-Judit                                                         SECRETAR
                                                                                           Kulcsár Tünde


Anexă la H.C.L. nr. 294/2009

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină