Vineri, 25. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  293/2009
 
privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu Instituţia Prefectului Judeţului Covasna şi Consiliul Judeţean Covasna în vederea aplicării  la Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” prin participarea la proiectul „Dezvoltarea serviciilor publice în judeţul Covasna”


   Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 48017/19.11.2009  al Biroului Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică,  drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere H.G. nr. 457/2008 privind  cadrul instituţional de coordonare şi de  gestionare a instrumentelor structurale;
În baza Ghidului solicitantului al Programului Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, Axa prioritară 2. „Îmbunătăţire calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice cu accentul pus pe descentralizare” Domeniul major de intervenţie 2.2.” Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit.a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat cu Instituţia Prefectului Judeţului Covasna şi Consiliul Judeţean Covasna în vederea aplicării Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, Axa prioritară 2. „Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice cu accentul pus pe descentralizare” Domeniul major de intervenţie 2.2. „Îmbunătăţirea  calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice”, parte integrantă din cererea de finanţare a proiectului „Dezvoltarea serviciilor publice în judeţul Covasna”, ce constituie anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se mandatează primarul Municipiului Sfântu Gheorghe cu semnarea Acordului de parteneriat şi a Declaraţiei de eligibilitate.
ART. 3. -   Prezenta hotărâre se va înainta Instituţiei Prefectului Judeţului Covasna în vederea  anexării la dosarul proiectului de finanţare.


Sfântu Gheorghe,02 decembrie2009.


        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ
            Sztakics Éva-Judit                                                                    SECRETAR
                                                                                                      Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină