Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  289/2009
                               
privind reglementarea situatiei juridice a unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 38480/2009 al Compartimentului cu Probleme de Administrare Patrimonială din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Planul de situatie privind identificarea unor terenuri situate în spatele Stadionului municipal, întocmit de S.C. Linia D S.R.L.;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru  administratrea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere  Hotărârea Consiliului Local nr. 3/1997 cu privire la avizarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Simeria Vest şi Hotărârea Consiliului Local nr. 93/1999 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic General (PUG) ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 3 alin. (4) ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;
În baza art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă intabularea în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a terenurilor identificate prin CF nr. 25758 Sfântu Gheorghe sub nr. top 832/28/b/2/2/2 , arabil, în suprafaţă  de 308 mp; CF nr. 25461 Sfântu Gheorghe, nr. top. 832/28/b/2/2/1, arabil, în suprafată de 2094 mp; CF nr. 25460 Sfântu Gheorghe, nr. top. 832/27/b/2/1/2, arabil, în suprafată de 1845 mp;    
ART. 2. – Se aprobă intabularea în proprietatea publică a Municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a terenurilor identificate prin CF nr. 25755 Sfântu Gheorghe, sub nr. top. 832/28/b/2/2/3, arabil, în suprafată de 1379 mp; CF nr. 25750 Sfântu Gheorghe, nr. top. 832/26/b/2/1, arabil, în suprafată de 400 mp;  CF nr. 25749 Sfântu Gheorghe, nr. top 832/26/b/2/3/2, arabil,  în suprafată de 575 mp; CF nr. 25757 Sfântu Gheorghe, nr. top. 832/25/2/2/2/2, arabil, în suprafată de 1586 mp; CF nr. 25751 Sfântu Gheorghe, nr. top. 832/26/b/2/3/1/2, arabil, în suprafată de 345 mp; CF nr. 25760 Sfântu Gheorghe, nr. top 832/25/2/2/2/1/2, arabil, în suprafată de 1500 mp; CF nr. 25754 Sfântu Gheorghe, nr top. 832/29/b/2/2/2/2/2/2 , arabil în suprafată de 942 mp, situate în municipiul Sfântu Gheorghe, în spatele Stadionului municipal, cu destinatia de drumuri de acces.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul cu Probleme de Administrare Patrimonială, din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 02 decembrie 2009


       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ
            Sztakics Éva-Judit                                                               SECRETAR
                                                                                                 Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină