Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


Modificată prin HCL nr. 296/2009

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


               
HOTĂRÂREA NR. 275/2009

privind aprobarea proiectului „Crearea  şi modernizarea infrastructurii de agrement în  Şugaş-Băi, Municipiul Sfântu Gheorghe, utilităţi publice - private” şi a cheltuielilor legate de proiect

                   
         Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 46510 /2009 al Biroului de Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru  administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
 Având în vedere Programul Operaţional Regional 2007-2013, aprobat de Comisia Europeană şi lansat la nivel naţional în data de 13 iulie 2007;
În baza Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 5 din cadrul POR, Domeniul major de intervenţie 5.2. ”Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”;
În conformitate cu art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. -  Se aprobă proiectul „Crearea şi modernizarea infrastructurii de agrement în  Şugaş-Băi, Municipiul Sfântu Gheorghe, utilităţi publice - private”, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 2. -  Se aprobă cheltuielile legate de proiect, după cum urmează:
-    Valoarea totală a proiectului.            6.477.467,50 lei
-    Valoarea eligibilă a proiectului:          4.701.712,00 lei
-    Valoarea neeligibilă a proiectului:         741.538,00 lei
-    TVA:                                          1.034.217,50 lei

ART. 3. -  Consiliul Local se angajează la acoperirea cheltuielilor privind contribuţia proprie ce revine municipiului Sfântu Gheorghe în valoare de 3.092.394,00, compus din contribuţia la cheltuielile eligibile: 2.350.856,00 lei, contribuţia la cheltuielile neeligibile: 741.538,00 lei, precum şi toate cheltuielile neeligibile şi conexe ale proiectului, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielior din instrumente structurale.

ART. 4. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-nei viceprimar Sztakics Éva Judit  şi Biroului Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 16 noiembrie 2009.


           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                Szentes Ádám                                                                SECRETAR
                                                                                                 Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină