Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna

               
HOTĂRÂREA NR.  247/2009

privind iniţierea demersurilor legale pentru trecerea unor drumuri şi sectoare de drumuri, proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, din administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. a activităţilor de interes naţional

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 221 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere anexa nr. 2 la H.G. nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă iniţierea demersurilor legale pentru trecerea unor drumuri şi sectoare de drumuri, proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe, având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, din administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională a Autostrăzii şi Drumuri Naţionale din România S.A. a activităţilor de interes naţional, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 2.- Prezenta hotărâre se consideră cererea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, adresată Guvernului României.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 16 octombrie 2009.
                                   
   
             PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                               CONTRASEMNEAZĂ
                    Pethő István                                               SECRETAR
                                                                                   Kulcsár TündeAnexă la H. C. L. nr. 247/2009


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină