Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna

               
HOTĂRÂREA NR.  246/2009

privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită asupra unor imobile domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe, situate în Cartierul Câmpul Frumos în favoarea Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 41821/2009 al Compartimentului de Relaţii şi Dezvolatare din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere dispoziţiile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită pe o perioadă de 25 ani, asupra imobilelor domeniu privat al Municipiului Sfântu Gheorghe, situate în Cartierul Câmpul Frumos, identificat prin C.F. nr. 25.802 Sfântu Gheorghe cu nr.cad. 9649, curţi, construcţii, în suprafaţă de 2.584 mp., şi C.F. nr. 25.803 Sfântu Gheorghe nr. cad. 9648, curţi construcţii, (exclusiv clădirea “Post de Transformare”) în suprafaţă de 5083 mp,  în favoarea  Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe, în vederea asigurării spaţiilor necesare funcţionării atelierelor aparţinătoare instituţiei publice de cultură, ca urmare a transmutării acestora din actualele sedii, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă;
ART. 2. – (1) Se aprobă proiectul Contractului de comodat, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
 (2) Cu semnarea contractului de comodat se încredinţează Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 3. - Predarea - preluarea imobilului se va asigura de către o comisie numită prin dispoziţie de primar şi se va face pe bază de inventar, consemnat într-un proces-verbal de predare-primire încheiat între părţile interesate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
ART. 4. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului de relaţii şi dezvoltare, Compartimentului de evaluare şi evidenţă a patrimoniului, Compartimentului buget-contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi managerului Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe;


Sfântu Gheorghe, la 16 octombrie 2009


         PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                         CONTRASEMNEAZĂ
                 Pethő István                                                         SECRETAR
                                                                                         Kulcsár Tünde


Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 246/2009


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină