Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  261/2009

privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui imobil situat pe str. Kós Károly, nr. 19/A, în favoarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 43.591/2009 al Oficiului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină  a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere dispoziţiile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere scrisoarea nr. 784/2009 a Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniului Cultural Naţional a Judeţului Covasna;
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din Ordinul Ministrului culturii şi cultelor nr. 2260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


    ART. 1. - Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită pe o perioadă de 20 ani, asupra imobilului domeniu privat al Municipiului Sfântu Gheorghe situat pe str. Kós Károly, nr.19/A, identificat prin C.F. nr. 25793 – Sfântu Gheorghe cu nr. cad 25793, 25793-C1 curţi construcţii, în suprafaţă de 1341 mp, conform anexelor nr. 1 - 3 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă, în favoarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe, în vederea aplicării la “Programul Operaţional Regional 3.2. Realizarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”.
    ART. 2. - Imobilului transmis în folosinţă gratuită potrivit art. 1 i se va aplica regimul juridic al monumentelor istorice, conform prevederilor Ordinului Ministrului culturii şi cultelor nr. 2260/2008.
    ART. 3. - Predarea-preluarea imobilului se va asigura de către o comisie numită prin dispoziţie de primar şi se va face pe bază de inventar, consemnat într-un proces-verbal de predare-primire încheiat între părţile interesate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    ART. 4. - Odată cu începerea lucrărilor de reabilitare a clădirii, titularilor contractelor de concesiune a spaţiilor li se vor asigura locaţii corespunzătoare desfăşurării activităţilor specifice, în condiţiile legii.
ART. 5. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului de relaţii şi dezvoltare, Compartimentului de evaluare şi evidenţă a patrimoniului, Compartimentului buget-contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi directorului executiv al Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe;


Sfântu Gheorghe, la 29 octombrie 2009


              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNEAZĂ
                       Pethő István                                                          SECRETAR
                                                                                                 Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină