Sâmbătă, 8. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  258/2009

privind recalcularea chiriei  la blocurile de locuinţe construite în baza Legii nr. 152/1998 pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 42350/ 2009 al Serviciului de Administrare şi Autorizare Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină  a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederile art. 31 din Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 6^2 alin. (4) lit. a din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 19^4, alin. (2) din H.G. nr. 962/2001, privind aprobarea  Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. a şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se stabileşte chiria pentru apartamentele din blocurile de locuinţe construite în baza Legii nr. 152/1998, ai căror titulari de contract au împlinit vârsta de 35 de ani, potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 
ART. 2. – Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroului Locativ şi Administrarea Cimitirului Comun al Serviciului de Administrare şi Autorizare Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfîntu Gheorghe.


Sfîntu Gheorghe, la 29 octombrie 2009
 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                            CONTRASEMNEAZĂ
                    Pethő István                                                          SECRETAR
                                                                                             Kulcsár Tünde


Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 258/2009


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină