Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul CovasnaHOTĂRÂREA NR.  252/2009

privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal “Parc Industrial Mixt –Dezvoltarea Mediului de Afaceri în Municipiul Sfântu Gheorghe, prin crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor Câmpul Frumos – Sfântu Gheorghe”


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 42.921/2009 al Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizul nr. 66/2009 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Covasna;
În baza prevederilor art. 45, 47, 50 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere realizarea procedurii prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                       
HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal  “Parc Industrial Mixt –Dezvoltarea Mediului de Afaceri în Municipiul Sfântu Gheorghe, prin crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor” Câmpul Frumos – Sfântu Gheorghe, teren înscris în C.F. nr. 25801 Sfântu Gheorghe, cad. 9643, C.F. nr. 26831 Sfântu Gheorghe, cad. 26831, C.F. nr. 25801 Sfântu Gheorghe, cad. 9643, C.F. nr. 25808 Sfântu Gheorghe, cad. 9654, C.F. nr. 25804, cad. 9652, C.F. nr. 25800 Sfântu Gheorghe, cad. 9651, C.F. nr. 25807 Sfântu Gheorghe, cad. 9650, C.F. nr. 25802 Sfântu Gheorghe, cad. 9649, C.F. nr. 25803 Sfântu Gheorghe, cad. 9648, C.F. nr. 25806 Sfântu Gheorghe, cad. 9645, C.F. nr. 25798 Sfântu Gheorghe, cad. 9644, C.F. nr. 26830 Sfântu Gheorghe, cad. 26830, C.F. nr. 25801 Sfântu Gheorghe, cad. 9643, C.F. nr. 25799 Sfântu Gheorghe, cad. 9653, C.F. nr. 25796 Sfântu Gheorghe, cad. 9647, proiect nr. 78/2009 elaborat de B.I.A. Florea Stela – Sfântu Gheorghe.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul pentru Autorizarea Construcţiilor şi Avizare din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 29 octombrie 2009
               
                                
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               CONTRASEMNEAZĂ
                Pethő István                                                              SECRETAR
                                                                                             Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină