Vineri, 25. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  299/2009

privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management,  al proiectului de management câştigător şi a duratei pentru care se va încheia contractul pentru încredinţarea  managementului Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe

   Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 50237/2009 al Oficiului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă  şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică,  drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Procesul verbal nr. 48.585/2009 al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, constituită prin Dispoziţia nr. 3270/2009 al Primarului Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 20 alin. (5) şi art. 22 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi d, alin. (6) lit. a pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management organizat în perioada 18-19 noiembrie 2009, în vederea încredinţării managementului Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă;
ART. 2. - Se aprobă Proiectul de management al d-lui Mihaiu Horaţiu-Nicolae, declarat câştigător de către Comisia de examinare a candidaţilor, ce va deveni anexă la Contractul de management, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă;
ART. 3. - Durata pentru care se va încheia contractul de management cu câştigătorul concursului de proiecte, se stabileşte pe 5 ani;
ART. 4. - În termen de 30 de zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţă publică a rezultatului final al concursului, câştigătorul acestuia şi primarul municipiului Sfântu Gheorghe vor negocia, pe baza Proiectului de management, clauzele contractului de management;
ART. 5. - Prezenta hotărâre poate fi atacată în justiţie în condiţiile Legii contenciosului administrativ  nr.554/2004,  cu modificările şi completările ulterioare;
ART. 6. -Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului   Resurse Umane,  Oficiului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv domnului manager al Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe;
   

Sfântu Gheorghe, la 09 decembrie 2009


        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                            CONTRASEMNEAZĂ
            Sztakics Éva-Judit                                                                       SECRETAR
                                                                                                          Kulcsár Tünde


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
OFICIUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI CULTURĂ
Nr. 50237/ 2009


RAPORT DE SPECIALITATE


privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management,  proiectului de management câştigător şi a duratei pentru care se va încheia contractul pentru încredinţarea  managementului Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe

Aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management,  proiectului de management câştigător şi a duratei pentru care se încheie contractul pentru încredinţarea  managementului Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe, este reglementată prin prevederile art.20 alin.(5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare.
In consecinţă, se propune onoratului Consiliu analiza şi aprobarea proiectului alăturat.


                                    Sztakics István<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină