Vineri, 7. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  290/2009

privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii în baza Legii nr. 15/2003, republicată, a terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 48472/2009 al Compartimentului de Relaţii şi Dezvoltare din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul nr. 25895/2009 al Comisiei de analiză şi evaluare, numită prin Dispoziţia primarului nr. 2353/2009;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru  administratrea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a  Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată şi ale Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G. nr. 896/2003;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. -  Se aprobă ordinea de prioritate cu solicitanţii care au depus cereri de atribuire a terenurilor disponibile din domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe în baza Legii nr. 15/2003, republicată, conform anexei la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 2. - Ordinea de prioritate se va aduce la cunoştinţă publică potrivit legii.
ART. 3. - Contestaţii împotriva listei cu ordinea de prioritate se pot depune la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, în termen de 15 zile de la data afişării listei.
ART. 4. - (1) Contestaţiile vor fi soluţionate de către o comisie numită prin dispoziţie de primar.
(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza contestaţiile depuse în termen de 5 zile de la depunerea acestora, prin decizie.
(3) Decizia de soluţionare a contestaţiilor se va transmite persoanei nemulţumite în termen de transmitere 3 zile de la emiterea deciziei.
(4) Decizia comisiei poate fi atacată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 5. - După rămânerea definitivă a ordinii de prioritate, şi a aprobării inventarului terenurilor disponibile, comisia numită prin Dispoziţia primarului nr. 2353/2009, va înainta consiliului local, spre aprobare, propunerile de atribuire în folosinţă gratuită a terenurilor disponibile, formulate în funcţie de opţiunea exprimată de solicitanţii aflaţi pe lista de prioritate. 
ART. 6. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează  Comisia de analiză şi evaluare şi Biroul Administraţie Locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 02 decembrie 2009


        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ
              Sztakics Éva-Judit                                                           SECRETAR
                                                                                                Kulcsár Tünde

Anexa la H.C.L. nr. 290/2009
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină