Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 249/2009
                   
privind încheierea unui Act adiţional la Convenţia privind “Finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor “, subprogramul “Lucrări prioritare de reabilitare reţele apă potabilă şi de extindere a reţelelor de canalizare în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 43118/2009 al Oficiului de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Convenţiei nr. 2928/09.07.2009 pentru aprobarea subprogramului “Lucrări prioritare de reabilitare reţele apă potabilă şi de extindere a reţelelor de canalizare în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, aprobată prin H.C.L. nr. 109/2007;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 465/2007 privind unele măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu a unităţilor administrativ – teritoriale, care se vor executa în perioada 2007-2009;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă încheierea Actului adiţional la Convenţia nr. 2928/09.07.2007 privind finanţarea programelor multianuale de mediu şi gospodărire a apelor, subprogramul “Lucrări prioritare de reabilitare reţele apă potabilă şi de extindere a reţelelor de canalizare în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Se aprobă susţinerea finanţării subprogramului “Lucrări prioritare de reabilitare reţele apă potabilă şi de extindere a reţelelor de canalizare în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna” pe toată durată de implementare a acestuia, după cum urmează:
-    15% din cheltuielile eligibile;
-    100% din cheltuieli neeligibile.
ART. 3. – Se mandatează Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád András, pentru implementarea şi semnarea tuturor documentelor aferente realizării obiectivelor de investiţii din cadrul subprogramului, care face obiectul Convenţiei nr. 2928/09.07.2007, modificată prin Actul adiţional aprobat prin prezenta hotărâre.
ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 22 octombrie 2009


     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                               CONTRASEMNEAZĂ
             Pethõ István                                                                             SECRETAR
                                                                                                         Kulcsár Tünde


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină