Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  067-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 067-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 245/2009

privind constituirea unei comisii speciale pentru examinarea şi verificarea modului de respectare a procedurilor legale şi a tuturor aspectelor legate de derularea contractelor si lucrărilor având ca obiect lucrări de reabilitare în centrul Municipiului Sfântu Gheorghe în anul 2009

Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere expunerea de motive nr. 41.699/2009 a d-lui consilier Kovács István;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 41.646/2009 al Biroului Administraţie Locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 54 alin. (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a art. 34 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.C.L. nr. 80/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. (1) şi art. 45 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă constituirea unei comisii speciale pentru examinarea şi verificarea modului de respectare a procedurilor legale şi a tuturor aspectelor legate de derularea contractelor şi lucrărilor având ca obiect lucrări de reabilitare în centrul Municipiului Sfântu Gheorghe, în anul 2009.
1. Fazakas Mihail, consilier local,
2. Ivan Niculae Gheorghe, consilier local,
3. Miklós Zoltán, consilier local,
4. Bálint Iosif, consilier local,
5. Şerban Valeriu, consilier local.
ART. 2. – Comisia specială îşi va desfăşura activitatea în perioada 01 noiembrie – 15 decembrie 2009 şi va verifica procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică având ca obiect lucrări de reabilitare în centrul Municipiului Sfântu Gheorghe în anul 2009, inclusiv, oportunitatea şi toate aspectele de natură urbanistică, technică, calitativă, juridică, financiară, economică legate de lucrările susmenţionate.
ART. 3. – Comisia specială va prezenta consiliului local în cadrul şedinţei ordinare din luna decembrie un raport întocmit în urma examinărilor şi verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde constatările în cauză.
ART. 4. – Personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului are obligaţia de a pune la dispoziţia Comisiei toate documentele şi informaţiile necesare activităţii acesteia.
ART. 5. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează comisia specială constituită, primarul, secretarul şi serviciile de specialitate în cauză.


Sfântu Gheorghe, la 14 octombrie 2009


         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ
                Pethő István                                                                        SECRETAR
                                                                                                       Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină