Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  264/2009
                                   
privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 101/2002 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, republicată

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 37.271/2009 al Direcţiei de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină  a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 3, art. 5, art. 10, art. 18 alin. (1) şi art. 24 din Ordonanţa nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002;
Având în vedere realizarea procedurii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (6) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 101/2002 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, republicată, după cum urmează:
I. Articolul 47 alin. (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) Membrii asociaţiilor de proprietari/locatari care nu optează pentru încheierea contractului de administrare a zonelor verzi publice, trotuarelor şi parcărilor publice neconcesionate, vor asigura efectuarea lucrărilor de întreţinere prin intermediul operatorului de salubrizare, prin plata unui tarif stabilit prin Hotărâre de către Consiliul Local”.
II. Titlul Secţiunii 5 a capitolului II „Norme privind întreţinerea şi folosirea imobilelor de locuit” va fi următorul: “Norme privind întreţinerea şi folosirea imobilelor”
III. După articolul 65 se introduce un nou articol, art. 651, cu următorul cuprins:
„Art. 651 – (1) Proprietarii garajelor amplasate pe terenuri proprietatea municipiului Sfântu Gheorghe sunt obligaţi să menţină construcţiile întro bună stare fizică, potrivit condiţiilor impuse în contractele de concesiune/închiriere încheiate cu Primăria municipiului Sfântu Gheorghe şi ale prezentei hotărâri.
(2) În vederea stabilirii unui aspect urbanistic uniform, şirurile de garaje amplasate în diferite zone ale municipiului vor fi reabilitate prin grija proprietarilor, în termenele şi condiţiile stabilite în cuprinsul înştiinţărilor transmise de Direcţia de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe”.
IV. La articolul 76 se va introduce litera e) şi litera f.) cu următorul cuprins:
„e) cu amendă de 1.000 lei pentru asociaţiile de proprietari/locatari pentru încălcarea prevederilor din art. 47 alin. (4).
f.) cu amendă de la 1.000 la 1.200 pentru persoanele fizice şi de la 1.500 la 2.000 lei pentru persoanele juridice, încălcarea prevederilor art. 651 alin. (2)”.
V. În cuprinsul prezentei hotărâri, denumirea de Serviciul Tehnic se înlocuieşte în mod corespunzător cu „Direcţia de Gospodărire Comunală.”
VI. Contractul de administrare zone verzi publice, trotuare, terenuri de joacă şi parcări publice, anexa nr. 1 la Normele de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe se modifică şi se completează potrivit celor cuprinse în anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Gospodărire Comunală, Serviciul Urbanism, Compartimentul pentru Sprijinirea Activităţilor Asociaţiilor de Proprietari din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Direcţia Poliţia Comunitară Sfântu Gheorghe, precum şi operatorii serviciilor de utilităţi publice.


Sfântu Gheorghe, la 29 octombrie 2009
   

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                Pethő István                                                                SECRETAR
                                                                                               Kulcsár Tünde            
         

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 264/2009

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină