Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna

 

HOTĂRÂREA NR.  263/2009

privind circulaţia pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe
a vehiculelor cu tracţiune animală, a maşinilor şi utilajelor autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole şi forestiere


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 37.236/2009 al Direcţiei de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină  a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 71 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    Având în vedere avizul Poliţiei Rutiere Sfântu Gheorghe, nr. 201.132/21.09./2009;
Având în vedere realizarea procedurii prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - (1) Accesul şi circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală, a maşinilor şi utilajelor autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole şi forestiere pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe este permisă între orele 0600-2000 şi numai pe traseele cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
    (2) Circulaţia vehiculelor individualizate la alin. (1) pe străzile din municipiul Sfântu Gheorghe, în afara intervalului de timp stabilit la art. 1 alin. (1) este interzisă.
    (3) În cazuri excepţionale, vehiculele menţionate la prezentul articol pot intra şi circula pe străzile interzise, numai în baza unei autorizaţii de maximum o zi, care se poate obţine de la Direcţia de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 2. - Încălcarea prevederilor art. 1 din prezenta Hotărâre constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment sau cu amendă contravenţională de la 100  lei la 500 lei.
ART. 3. - Agenţii comunitari din cadrul Poliţiei Comunitare a Municipiului Sfântu Gheorghe sunt însărcinaţi cu constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale privind nerespectarea prevederilor prezentei Hotărâri.
ART. 4. - Prevederile prezentului Regulament se completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
ART. 5. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Poliţia Comunitară a municipiului Sfântu Gheorghe, în colaborare cu Serviciul Poliţiei Rutiere din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Covasna.


Sfântu Gheorghe, la 29 octombrie 2009


                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ
                        Pethő István                                                            SECRETAR
                                                                                                    Kulcsár Tünde
Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 263/2009

 

S I T U A Ţ I A

străzilor pe care este permisă circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală1.    Str. Garoafei,
2.    Str. Bartók Béla,
3.    Str. Szász Károly,
4.    Str. Dózsa György, pe porţiunea dintre str. Szász Károly şi str.Budai Nagy Antal,
5.    Str. Budai Nagy Antal
6.    Str. József Attila,
7.    Str. Jóka Mór,
8.    Str. Pârăului,
9.    Str. Ţigaretei,
10.    Str. Cezar Boliac,
11.    Str. Fabricii,
12.    Str. Kós Károly, pe porţiunea dintre str. Fabricii şi str. József Attila,
13.    Str. Iosif Popovici, pe porţiunea dintre str. Cezar Boliac şi str. Lăcrămioarei,
14.    Str. Lăcrămioarei,
15.    Str. 1 Decembrie1918, pe porţiunea dintre str. Lăcrămioarei (sensul giratoriu) şi str. Lt. Păiuş David,
16.    Str. Lt. Păiuş David,
17.    Str. Constructorilor,
18.    Str. Lunca Oltului,
19.    Str. Ciucului, pe porţiunea dintre str. Lunca Oltului şi str. Voican,
20.    Str. Arcuşului,
21.    Str. Voican,
22.    Str. Erege,
23.    Str. Podeţului,
24.    Str. Borviz,
25.    Str. Székely,
26.    Str.Örkö,
27.    Str.Vendrei Ferenc,
28.    Str.Cânepei.
29.    Străzile din satul Chilieni
30.    Străzile din satul Coşeni
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină