Duminică, 20. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  244/2009

privind aplicarea la programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea
de spaţii verzi în localităţi

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Expunerea de motive nr. 40468/2009 a d-nei viceprimar Sztakics Éva-Judit;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 40961/08.10.2009 al Biroului Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1107/2009 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă aplicarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la ”Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi” în vederea completării spaţiilor verzi de lângă Casa de Cultură (Piaţa Mihai Viteazul) din Municipiul Sfântu Gheorghe.
ART. 2. - Se aprobă punerea la dispoziţie a terenului, în suprafaţă totală de 7800 mp, conform poziţiei nr. 139 din anexa nr. 2 al H.G. nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna.
ART. 3. - Se desemnează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád András să reprezinte Municipiul Sfântu Gheorghe în relaţia cu Ministerul Mediului şi Administrarea Fondului pentru Mediu şi, după aprobarea proiectului, pentru încheierea în termenul prevăzut a contractului pentru finanţarea nerambursabilă.         
ART. 4. - Se aprobă cheltuielile legate de proiect, valoarea eligibilă a proiectului fiind de 1.071.000,00 lei din care 321.000,00 lei este aportul  propriu al solicitantului, care se angajează la acoperirea cheltuielilor privind contribuţia proprie ce-i revine şi la toate cheltuielile neeligibile şi conexe proiectului.
ART. 5. - Se aprobă Studiul de fezabilitate „Completare spaţii verzi Casa de Cultură (Piaţa Mihai Viteazul) din Municipiul Sfântu Gheorghe”, potrivit celor cuprinse în proiectul elaborat de S.C. Proiect Covasna S.A, Sfântu Gheorghe, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 6. - Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe se angajează la respectarea prevederilor legale privind întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi la realizarea lucrărilor.
ART. 7. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-nei viceprimar Sztakics Éva-Judit, Direcţiei de Gospodărire Comunală şi Biroului Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 08 octombrie 2009


      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                       CONTRASEMNEAZĂ
            Sztakics Éva-Judit                                                                SECRETAR
                                                                                                   Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină