Luni, 3. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  240/2009

privind aplicarea la programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea
de spaţii verzi în localităţi

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 39446/30.09.2009 al Biroului Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Expunerea de motive nr. 40469/2009 a d-nei viceprimar Sztakics Éva-Judit;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1107/2009 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit.a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă aplicarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la ”Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi” în vederea amenajării de spaţii verzi în cartierul Oltului din Municipiul Sfântu Gheorghe.
ART. 2. - Se aprobă punerea la dispoziţie, în vederea realizării proiectului, a terenului, în suprafaţă totală de 22.550 mp, limitat la nord de str. Narciselor, la sud de str. Nuferilor, la est de str. Lăcrămioarei şi la vest de str. Sporturilor, conform C.F. nr. 26.840 şi C.F. nr. 26.838 al Municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 3. - Se desemnează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád András să reprezinte Municipiul Sfântu Gheorghe în relaţia cu Ministerul Mediului şi Administrarea Fondului pentru Mediu şi, după aprobarea proiectului, pentru încheierea în termenul prevăzut a contractului pentru finanţarea nerambursabilă.         
ART. 4. - Se aprobă cheltuielile legate de proiect, valoarea eligibilă a proiectului fiind de 1.100.350,00 lei din care 110.035,00 lei este aportul propriu al solicitantului, care se angajează la acoperirea cheltuielilor privind contribuţia proprie ce-i revine şi la toate cheltuielile neeligibile şi conexe ale proiectului.
ART. 5. - Se aprobă Studiul de fezabilitate „Program de îmbunătăţire a calităţii mediului prin amenajarea de spaţii verzi în Cartierul Oltului, Municipiul Sfântu Gheorghe”, potrivit celor cuprinse în Proiectul nr. 88/2009, elaborat de S.C. Garden Center Grup S.R.L Bucureşti, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 6. - Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe se angajează la respectarea prevederile legale privind întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor.
ART. 7. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-nei viceprimar Sztakics Éva-Judit, Direcţiei de Gospodărire Comunală şi Biroului Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 08 octombrie 2009       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ
            Sztakics Éva-Judit                                                                     SECRETAR
                                                                                                        Kulcsár Tünde


Anexe la H.C.L. nr. 240/2009
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină