Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  236/2009

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Dezvoltarea mediului de afaceri în Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea sitului industrial poluat şi crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor”


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.35983/07.09.2009 al Biroului Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza Ghidului solicitantului din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, Domeniul major de intervenţie 4.2: Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea lor pentru noi activităţi;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru proiectul ”Dezvoltarea mediului de afaceri în Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea sitului industrial poluat şi crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor”, în vederea obţinerii unei finanţări prin POR, Axa prioritară 4, Domeniul major de intervenţie 4.2: Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea lor pentru noi activităţi, anexă la prezenta Hotărâre, din care face parte integrantă, cu următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiţiei este de:                            20.670,734 mii lei+ TVA
Din care C + M:                                                           16.194,804 mii lei+ TVA

Devizul general privind cheltuielile necesare realizării investiţiei se compune din:
Cap.1: Cheltuieli pt. obţinerea şi amenajarea terenului:                     3.496,024 mii lei + TVA
Cap.2: Cheltuieli pt. asigurarea utilităţilor necesare obiectivului:          6.738,590 mii lei+TVA
Cap.3: Cheltuieli pt. proiectare şi asistenţă tehnică                          1.390,344 mii lei + TVA
Cap.4: Cheltuieli pt investiţia de bază:                                          6.053,035 mii lei + TVA
Cap.5: Alte cheltuieli                                                                2.967,739 mii lei + TVA
ART. 2. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-nei viceprimar Sztakics Éva Judit şi Biroului Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 30 septembrie 2009


        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          CONTRASEMNEAZĂ
               Pârvan Rodica                                                         SECRETAR
                                                                                         Kulcsár Tünde

 
Anexa la H.C.L. nr. 236/2009

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină