Vineri, 25. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  233/2009

privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmirea unui plan urbanistic zonal PUZ „ZONĂ LOCUINŢE ŞI SERVICII” str. Arcuşului


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 38697 din data de 25.09.2009, întocmit de către Arhitectul Şef ;
Având în vedere Procesul-verbal nr. 10/07.08.2009 al CTUAT prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, aprobarea avizului de oportunitate;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu art. 2 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată;
În baza art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă Avizul de oportunitate nr. 7/07.08.2009, emis de Comisia Tehnică pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru documentaţia Plan Urbanistic Zonal – „ZONĂ LOCUINŢE ŞI SERVICII”, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Oficiul de Avizări din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
   

Sfântu Gheorghe, la 30 septembrie 2009           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ
                  Pârvan Rodica                                                             SECRETAR
                                                                                                Kulcsár Tünde


Anexa la H.C.L. nr 233/2009
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină