Sâmbătă, 8. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                             Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                          Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna

               
HOTĂRÂREA NR. 228/2009

pentru modificarea H.C.L. nr. 13/2004 privind aprobarea închirierii directe prin contractare către S.C. Romtelecom S.A. a unor terenuri ocupate de cabine telefonice


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 39045/2009 al Direcţiei de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea nr. 35989/07.09.2009 a S.C. Romtelecom S.A.;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi a Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere art. 4 a Contractului de locaţiune nr. 23/2004;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 13/2004 privind închirierea directă prin contractare către S.C. Romtelecom S.A. Covasna a unor terenuri ocupate de cabine telefonice, potrivit actului adiţional la Contractului de locaţiune nr. 23/2001, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 30 septembrie 2009               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          CONTRASEMNEAZĂ
                     Pârvan Rodica                                                          SECRETAR
                                                                                                Kulcsár Tünde

Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 228/2009

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină