Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  226/2009

privind concesionarea fără licitaţie publică a unor terenuri pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 38.333/2009 al Biroului Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea nr. 38.329/2009, nr. 38.330/2009 şi nr. 38.332 a numiţilor Dénes Gábor Antal şi Dénes Katalin;
Având în vedere Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.G. nr. 975/2002;
În baza prevederilor art. 58 alin. (3) din Ordinul nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 15 lit. c din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – (1) Se aprobă încheierea unui contract de concesiune în vederea reglementării situaţiei juridice a terenului, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, amenajat pentru asigurarea accesului din exterior în unitatea de comerţ şi prestări de servicii, situat pe str. Vasile Goldiş, bl. 8, ap. 13, pe o perioadă de 5 ani, începând de la 01 octombrie 2009, pe numele actualilor proprietari ai construcţiei, numiţii Dénes Gábor Antal şi Dénes Katalin, potrivit datelor de identificare cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă încheierea unui contract de concesiune în vederea reglementării situaţiei juridice a terenului, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, amenajat pentru asigurarea accesului din exterior în unitatea de comerţ şi prestări de servicii, situat pe str. Romulus Cioflec, bl. 20, sc. B, ap. 1, pe o perioadă de 5 ani, începând de la 01 octombrie 2009, pe numele actualului proprietar al construcţiei, S.C. Producţie Prestări Servicii şi Comerţ JUTTI S.RL., potrivit datelor de identificare cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Se aprobă încheierea unui contract de concesiune în vederea reglementării situaţiei juridice a terenului, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, amenajat pentru asigurarea accesului din exterior în unitatea de comerţ şi prestări de servicii, situat pe Aleea Avântului nr. 6 bl. 21, sc. A, ap. 2, pe o perioadă de 5 ani, începând cu 01 octombrie 2009, pe numele actualilor proprietari ai construcţiei, numiţii Dénes Gábor Antal şi Dénes Katalin, potrivit datelor de identificare cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Se stabileşte taxa de redevenţă pentru terenurile identificate la art. 1, 2 şi 3, reprezentând echivalentul în lei de 5 Euro/mp/an calculat în baza cursului oficial leu/Euro la data încheierii contractului, preţ ce se indexează la începutul fiecărui an în funcţie de cursul oficial leu/Euro comunicat de BNR pentru prima zi lucrătoare a anului.
ART. 5. - Se aprobă proiectul contractului de concesiune ce se va încheia cu proprietarii construcţiilor, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 6. – Cu asigurarea executării prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Gospodărire Comunală şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

   
Sfântu Gheorghe, la 30 septembrie 2009                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                         CONTRASEMNEAZĂ
                                 Pârvan Rodica                                                        SECRETAR   
                                                                                                           Kulcsár Tünde

Anexa nr. 1 la H.C.L. 226/2009
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină