Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  224/2009

privind delegarea administrării unui spaţiu domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, către Consiliul de administraţie al Grădiniţei cu program prelungit “Gulliver” Sfântu Gheorghe


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 38637/2009 al Oficiului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere scrisoarea nr. 151/2009 a Şcolii Postliceale Sanitare Sfântu Gheorghe, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, sub nr. 34.572/2009;
Având în vedere scrisoarea nr. 294/2009 a Grădiniţei cu program prelungit “Gulliver” Sfântu Gheorghe, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, sub nr. 34.384/2009;
Având în vedere prevederile art. 166 alin. (4^1) din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;   
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă trecerea din administrarea Consiliului de administraţie al Şcolii Postliceale Sanitare Sfântu Gheorghe în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe al spaţiului domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, în suprafaţă de 48 mp, situat în corpul de “clădire A” de pe str. Kós Károly, nr. 78, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2 la prezenta, din care fac parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă delegarea administrării bunului arătat la art. 1, în favoarea Consiliului de administraţie al Grădiniţei cu program prelungit “Gulliver” Sfântu Gheorghe;
ART. 3. - Spaţiul în cauză este destinat desfăşurării unor activităţi specifice învăţământului preşcolar în cadrul Grădiniţei cu program normal nr. 5 Sfântu Gheorghe.
ART. 4. - Predarea-preluarea spaţiului se face pe bază de protocol, de către o comisie numită prin dispoziţie de primar.
ART. 5. - Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Consiliului de administraţie al Şcolii Postliceale Sanitare Sfântu Gheorghe, Consiliului de administraţie al Grădiniţei cu program prelungit “Gulliver” Sfântu Gheorghe, Compartimentului cu probleme de administrare patrimonială, precum şi Oficiului pentru Invăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;


Sfântu Gheorghe, la 30 septembrie 2009
      
          
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ
              Pârvan Rodica                                                                SECRETAR
                                                                                               Kulcsár Tünde


Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 224/2009

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină