Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 222/2009

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 38.040/2009 al Compartimentului Resurse Umane, precum şi nr.36.326/2009 al Oficiului pentru Invăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) şi al art. 28 din Legea nr. 504/2004 privind instituţiile publice de spectacole şi concerte, cu modificările şi completările ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a, precum şi alin. (3) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe, conform anexelor nr. 2 şi 3 la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă.
ART. 3.- Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 01 septembrie 2009, dată la care Hotărârea nr. 143/2005 a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe se  abrogă.
ART. 4.- Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează domnului Bocsárdi László, managerul Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe, Compartimentului Resurse Umane şi Oficiului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 30 septembrie 2009


         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNEAZĂ
             Pârvan Rodica                                                              SECRETAR
                                                                                           Kulcsár Tünde


Anexă la H.C.L. nr. 222/2009
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină