Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  067-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 067-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 215/2009

cu privire la validarea mandatului unui consilier


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
    Având în vedere adresa nr. 32.927/2009 şi nr. 32930/2009 a Partidului Civic Maghiar, Organizaţia Judeţeană Covasna;
    Având în vedere Declaraţia nr. 32929/12.08.2009 a domnului Benedecsik Csaba;
    Având în vedere Raportul Comisiei de validare nr. 38.426/2009;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile art. 96 alin. (9) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată;
    În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (3) şi (4) respectiv art. 31ˆ1 din Legea nr. 215/2008 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

    ART. UNIC. - Validează mandatul de consilier municipal al domnului Takó Imre pe baza propunerii formulate de Partidul Civic Maghiar, Organizaţia Judeţeană Covasna.

Sfântu Gheorghe, la 30 septembrie 2009

    
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ
             Pârvan Rodica                                                            SECRETAR
                                                                                          Kulcsár Tünde

JUDEŢUL COVASNA
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
NR. 38.426/2009
COMISIA DE VALIDARERAPORT
privind validarea mandatului unui consilierComisia de validare aleasă în şedinţa de constituire a Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, pe întreaga durată a mandatului acestuia, constată faptul că în baza Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, domnul Bujdosó Albert – Zsolt membru P.C.M., a renunţat la calitatea de consilier municipal, iar mandatul lui de consilier a încetat din drept, astfel încât a devenit necesară reîntregirea numărului consilierilor municipali.
În acest sens, ca urmare consultării listei cu care P.C.M. a participat la alegerile locale, Comisia de validare constată că următorul consilier de pe listă este dl. Takó Imre, având în vedere faptul că dl. Benedecsik Csaba prin adresa nr. 32.929/12.08.2009 nu acceptă mandatul de consilier.
Având în vedere adresa nr. 32.927/12.08.2009 primită din partea P.C.M., cu privire la faptul că dl. Takó Imre întruneşte condiţiile Hotărârii Biroului Electoral nr. 130/2008.
Ca urmare a verificărilor documentelor întocmite la alegerile locale din iunie 2008, se constată că dl. Takó Imre întruneşte condiţiile prevăzută de legea electorală, nu se află sub incidenţa incompatibilităţii, deci nu există motive de invalidare.
Cu respectarea procedurii de vot art. 31 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia de validare PROPUNE validarea mandatului de consilier a domnului Takó Imre, sens în care propunem spre adoptare proiectul de hotărâre alăturat.


COMISIA DE VALIDARE

PREŞEDINTE:    DL. CONSILIER FERENCZ CSABA ________________________

SECRETAR:      DL. CONSILIER IVAN NICULAE – GHEORGHE_____________

MEMBRII:        DL. CONSILIER SZENTES ÁDÁM__________________________

                     DL. CONSILIER PETHŐ ISTVÁN ___________________________

                     DL. CONSILIER KATÓ BÉLA ______________________________

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină