Luni, 3. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  242/2009

privind organizarea concursului de proiecte de management în vederea încredinţării managementului Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 40899/2009 al Oficiului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere faptul că postul de manager al Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe a devenit vacant ca urmare a denunţării unilaterale a contractului de management de către domnul Vidam Florin, managerul Teatrului, exprimată prin scrisoarea nr. 177/11.09.2009, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, sub nr. 36.693/11.09.2009.
    Având în vedere prevederile art. 4 alin.(1), art.6, art.7 alin.(3), art.16 alin.(5) şi art.33 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.189/2008 al Guvernului, privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
   In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    In temeiul art.45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

    ART. 1. - Se aprobă organizarea concursului de proiecte de management pentru încredinţarea managementului Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe.
    ART. 2. - Se aprobă Caietul de obiective al concursului de proiecte de management, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
    ART. 3. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare al concursului, anexa nr. 2  la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă;
    ART. 4. – Comisia de concurs se va numi prin dispoziţie de primar.
    ART. 5. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului Resurse Umane şi Oficiului pentru Invăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 08 octombrie 2009


        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               CONTRASEMNEAZĂ
              Sztakics Éva-Judit                                                        SECRETAR
                                                                                             Kulcsár Tünde

Anexa nr. 1 la H.C.L.M. nr. 242/2009

Anexa nr. 2 la H.C.L.M nr. 242/2009

Anexa la H.C.L.M nr. 242/2009 - Caietul de obiective, bibliografie
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină