Vineri, 7. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna

               
HOTĂRÂREA NR.  214/2009

privind aprobarea dezlipirii unui teren, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe,
Câmpul Frumos

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
    În baza prevederilor art. 15 lit. e din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
     
HOTĂRĂŞTE
   
ART. 1.  – Se aprobă dezlipirea terenului, proprietatea municipiului Sfântu Gheorghe, situat în Câmpul Frumos, înscris în CF nr. 25817 Sfântu Gheorghe, nr. cad 9959, în suprafaţă de 37153 mp, pe 2 loturi conform planului de identificare şi dezmembrare elaborat de persoana fizică autorizată Luffy Vilmos, după cum urmează:
- lotul nr. 1 cu nr. cad. 26830 în suprafaţă de 8640 mp, având destinaţia de teren de construcţii;
- lotul nr. 2 cu nr. cad. 26831 în suprafaţă de 28513 mp,   rămâne cu  destinaţia neschimbată.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul cu Probleme de Administrare Patrimonială din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

   
Sfântu Gheorghe, la 21 septembrie 2009   
   


              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ
                      Pârvan Rodica                                                       PENTRU SECRETAR
                                                                                                   Hengán Hajnal


Anexă la H. C. L. nr. 214/2009

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină