Duminică, 20. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  067-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 067-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 207/2009

privind aprobarea proiectului „Reabilitarea şi consolidarea integrală a corpului A din complexul de clădiri al Liceului Teoretic Mikes Kelemen din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 35025/31.08.2009  al Biroului Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru  pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe ;
În baza Ghidului solicitantului din cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale; Domeniu major de intervenţie 3.4: Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastucturii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, pentru care licitaţia de proiecte s-a lansat în data de 29 februarie 2008;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b alin. (4) lit. d şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

       ART. 1.- Se aprobă proiectul „Reabilitarea şi consolidarea integrală a corpului „A” din complexul de clădiri al Liceului Teoretic Mikes Kelemen din Municipiul Sfântu Gheorghe”, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
       ART. 2.-  Se aprobă cheltuielile legate de proiect, după cum urmează:
•    Valoarea totală a proiectului:                4.761.269,73 lei
•    Valoarea eligibilă a proiectului:            4.001.067,00 lei
•    TVA:                                                        760.202,73  lei
•    Asistenţă financiară solicitată:              3.921.042,00 lei
       ART. 3.-  Consiliul Local se angajează la acoperirea cheltuielilor privind contribuţia proprie a Municipiului Sfântu Gheorghe la cheltuielile eligibile, necesare pentru implementarea proiectului, în valoare de 80.025,00 lei, precum şi a cheltuielilor neeligibile conexe şi resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
       ART. 4. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-nei viceprimar Sztakics Éva Judit şi Biroului Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 07 septembrie 2009.

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                   CONTRASEMNEAZĂ
                   Pârvan Rodica                                                                SECRETAR
                                                                                                    Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină