Vineri, 25. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  067-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 067-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 206/2009

privind reglementarea situatiei juridice a unui teren situat în str. Constructorilor nr. 2 şi concesionarea directă a acestuia către S.C. BON SWEET BON S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere cererea nr. 34453/2009, al S.C. Bon Sweet Bon S.R.L. cu sediul mun. Sfântu Gheorghe, str. Constructorilor nr. 3;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 35688/2009 al Compartimentului cu Probleme de Administrare Patrimonială, din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
   
HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă intabularea, în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe cu drept de administrare în favoarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe a terenului identificat în CF nr. 26102 Sfântu Gheorghe (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 9114)  sub nr. top 1613/c/2/1/2 , în suprafaţă totală de 849 mp, situat în Sf. Gheorghe, str. Constructorilor nr. 2.
ART. 2. - (1) Se aprobă concesionarea directă, pe termen de 10 ani, cu posibilitate de prelungire pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială, a terenului individualizat la art. 1,  către S.C. BON SWEET BON S.R.L., în vederea reglementării situaţiei juridice a terenului aferent construcţiilor proprietatea societăţii.
    (2) Se stabileşte taxa de redevenţă la echivalentul în lei a 2,5 EURO/mp/an, la cursul oficial comunicat de BNR,valabil la data încheierii contractului de concesiune.
ART. 3. - Se aprobă proiectul Contractului de concesiune ce se va încheia între Consiliul Local  al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. Bon Sweet Bon S.R.L., anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul cu Probleme de Administrare Patrimonială, si Directia Finantelor Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 07 septembrie 2009

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ
                 Pârvan Rodica                                                   SECRETAR
                                                                                     Kulcsár Tünde


Anexă la H.C.L. nr. 206/2009

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină