Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  067-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 067-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 202/2009

privind numirea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor  al S.C. Gospodărie Comunală  S.A. Sfântu Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Referatul nr. 35583/2009 al directorului general al S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 35484/2009 al Compartimentului Relaţii şi Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru  pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe ;
În baza prevederilor art. 113 lit. m din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere H.C.L. nr. 89/2009 privind aprobarea divizării S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu art. 36 alin. (3) lit c şi alin. (6) lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se desemnează dl. Czimbalmos Kozma Csaba, ca reprezentant al municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Bánki Dónáth, nr. 27, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului jud. Covasna sub nr. J14/284/1996, CUI RO8574327, în vederea exercitării atribuţiilor conferite de lege pentru Adunarea Generală a Acţionarilor.
ART. 2. – Durata mandatului, precum şi drepturile şi obligaţiile mandatarului sunt cuprinse în contractul de mandat, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu semnarea contractului de mandat se împuterniceşte preşedintele de şedinţă.
ART. 4. – Executarea prezentei hotărâri se încredinţează persoanei desemnată la art. 1.


Sfântu Gheorghe, la 07 septembrie 2009.


             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ
                   Pârvan Rodica                                                       SECRETAR
                                                                                           Kulcsár Tünde

Anexă la H.C.L. nr. 202/2009

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină