Duminică, 20. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 196/2009

privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice, obiectivului de investiţii pentru lucrarea: DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢIE "Locuinţe sociale construite în baza Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare din str. Ţigaretei nr. 75, municipiul Sfântu Gheorghe, jud.Covasna"


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţa extraordinară;
    Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
    Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă Documentaţia tehnico-economică al obiectivului de investiţii Documentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţie DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢIE „Locuinţe sociale construite în baza Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, strada Ţigaretei nr.75, municipiul Sfântu Gheorghe, jud.Covasna”, la prezenta hotărâre, cu următorii indicatori tehnico-economici:

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI
   
    

 

 

 

1 Euro=4,1892 lei

 

 

Valoare totala  cu TVA

din care C+M cu  TVA

 

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

Varianta II

2.810,20

670,82

2.186,86

522,02


ART. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă H.C.L. nr. 191/2009 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice, obiectivului de investiţii pentru lucrarea: DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢIE "Locuinţe de serviciu din str. Ţigaretei nr. 75, municipiul Sfântu Gheorghe, jud. Covasna"
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 13 august 2009


                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                         Nemes Tibor                                                                 SECRETAR
                                                                                                        Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină