Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 192/2009

privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren situat pe  str. Borvíz f.n. către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în vederea construirii unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate Nr. 32067/05.08.2009 al Arhitectului şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Titlului II din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 2^1 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 178/2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Cartier Rezidenţial, strada Borvíz;
Având în vedere prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă dezlipirea terenului domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Borvíz fn., înscris în C.F. nr. 26.273 Sfântu Gheorghe sub nr. cad. 26.273 - în suprafaţă de 76.570 mp, pe 2 loturi, potrivit documentaţiei cadastrale, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, după cum urmează:
-    lotul nr. 1 – cu nr. cad 26.312 în suprafaţă de 10.900 mp, cu destinaţia de teren de construcţii;
-    lotul nr. 2 – cu nr. cad. 26.313 în suprafaţă de 65.670 mp, cu destinaţia teren de construcţii;
ART. 2. – Terenul cu nr. cad. 26.312, în suprafaţă de 10.900 mp, se transmite liber de orice sarcină, în folosinţă gratuită pe durata realizării investiţiilor, Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în vederea construirii a 15 blocuri de locuinţe cu 120 apartamente, conform Programului de investiţii publice în construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.
ART. 3. - Se aprobă finanţarea din bugetul municipiului Sfântu Gheorghe a lucrărilor de realizare a utilităţilor şi a dotărilor tehnico-edilitare care vor deservi blocurile de locuinţe cu 120 de apartamente ce se vor realiza pe str. Borvíz fn.
ART. 4. - Titularul dreptului de folosinţă gratuită este obligat, ca în termen de 24 luni de la semnarea convenţiei de predare-primire a terenului, să obţină autorizaţia de construire pentru obiectivele de investiţii.
ART. 5. – Cu semnarea convenţiei de predare - primire al terenului se împuterniceşte Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád András.
ART. 6. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul cu Probleme de Administrare Patrimonială, Serviciul de Urbanism, respectiv Direcţia de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
   

Sfântu Gheorghe, la 13 august 2009.

           
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ
               Nemes Tibor                                                                SECRETAR
                                                                                             Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină