Duminică, 20. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  067-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 067-351781
Judeţul Covasna            


HOTĂRÂREA NR. 190/2009

Privind aprobarea Documentaţiei  de avizare a lucrărilor de intervenţii privind proiectul „Reabilitarea şi consolidarea integrală a corpului „A” din complexul de clădiri al Liceului Teoretic Mikes Kelemen din Municipiul Sfântu Gheorghe”

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 31562/30.07.2009 al Biroului Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza Ghidului solicitantului din cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale; Domeniu major de intervenţie 3.4: Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastucturii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, pentru care licitaţia de proiecte s-a lansat în data de 29 februarie 2008;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, alin.(4) lit.d şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit.a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă Documentaţia de avizarea a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul  „Reabilitarea şi consolidarea  integrală a corpului „A” din complexul de clădiri al Liceului Teoretic Mikes Kelemen din Municipiul Sfântu Gheorghe”, în vederea obţinerii unei finanţări prin POR, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.4:Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, anexă la prezenta Hotărâre, din care face parte integrantă, cu următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiţiei este de:                            3.976,067 mii lei+ TVA
Din care C + M:                                                           3.099,492 mii lei+ TVA

Devizul general privind cheltuielile necesare realizării investiţiei se compune din:
       Cap.1: Cheltuieli pt. obţinerea şi amenajarea terenului:                102,111 mii lei + TVA
       Cap.2: Cheltuieli pt. asigurarea utilităţilor necesare obiectivului:    0
       Cap.3: Cheltuieli pt. proiectare şi asistenţă tehnică                       199,551 mii lei + TVA
       Cap.4: Cheltuieli pt investiţia de bază:                                       3.153,444 mii lei + TVA
       Cap.5: Alte cheltuieli                                                                     520,961 mii lei + TVA
     
ART. 2. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-nei viceprimar Sztakics Éva Judit şi Biroului Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, 10.08.2009.

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                      CONTRASEMNEAZĂ
                  Nemes Tibor                                                                      SECRETAR
                                                                                                      Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină