Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  067-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 067-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 208/2009

privind aprobarea ordinii de prioritate la repartiţia locuinţelor din centrele sociale

    Consiliul Local al Municipiului Sf. Gheorghe în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2254/2009 al Direcţiei de Asistenţă Comunitară  din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul Comisiei de evaluare privind rezultatul evaluării solicitărilor pentru locuinţele  din centrele sociale din municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat la data de 12.08.2009;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru  pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe ;
În baza prevederilor H.C.L. nr. 281/2008 privind aprobarea criteriilor de punctaj pentru locuinţele din centrele sociale (cameră socială, locuinţă socială, apartament social), cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. (a) şi alin. (6) lit. (a), pct. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. -  Se aprobă ordinea de prioritate cu solicitanţii care au depus cereri pentru locuinţele din centrele sociale în municipiul Sfântu Gheorghe, conform anexei la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se consideră repartiţie pentru locuinţele din centrele sociale în favoarea familiilor cuprinse în lista din anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 3. – Lista cu ordinea de prioritate se va aduce la cunoştinţa publică potrivit legii.
ART. 4.- Contestaţii împotriva listei cu ordinea de prioritate se pot depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară, în termen de 15 zile de la data afişării listei.
ART. 5. – (1) Contestaţiile vor fi soluţionate de către o comisie numită prin dispoziţie de primar.
(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza contestaţiile depuse în termen de 10 zile de la depunerea acestora, prin decizie.
(3) Decizia de soluţionare a contestaţiilor se va transmite persoanei nemulţumite în termen de transmitere 3 zile de la emiterea deciziei.
(4) Decizia comisiei poate fi atacată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 6.- Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Comunitară din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 07 septembrie 2009


            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          CONTRASEMNEAZĂ
                   Pârvan Rodica                                                        SECRETAR
                                                                                            Kulcsár Tünde

Anexă la H.C.L. nr. 208/2009
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină