Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 189/2009

privind modificarea H.C.L. nr. 68/2007 privind aprobarea asocieriii între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. COMERŢ ŞI SRVICII „MINERVA” S.R.L.Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 30.413/2009 al Oficiului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină, precum şi a Comisiei pentru tineret şi sport a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) şi art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. UNIC. - Se aprobă modificarea  art. 3 din H.C.L. nr. 68/2007 privind aprobarea asocierii între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. COMERŢ ŞI SERVICII „MINERVA” S.R.L. în sensul reactualizării componenţei nominale a Consiliului de conducere al asociaţiei, după cum urmează:
1.    – Dl. Guruianu Mădălin Doru, consilier local;
2.    – Dl. Fazakas Mihail, consilier local.


Sfântu Gheorghe, la 30 iulie 2009
   

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ
                 Mild Zoltán                                                                       PENTRU SECRETAR
                                                                                                          Hengán Hajnal
            
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină