Marţi, 4. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 184/2009

privind instituirea programului de sprijinire a tinerilor în Municipiul Sfântu Gheorghe”BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
Având în vedere Expunerea de motive nr. 30654/2009 a domnului consilier Guruianu Mădălin Doru;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 30753/2009 al Oficiului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisie pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă, al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine, precum şi al Comisiei pentru tineret şi sport;
Având în vedere Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;
În conformitate cu art. 36 alin. (1) şi alin. (6) pct. 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă instituirea programului de sprijinire a tinerilor în Municipiul Sfântu Gheorghe “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”, conform Regulamentului de acordare, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă acordarea a 5 burse de excelenţă “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE” pe anul 2009, fiecare în valoare de 2000 lei, elevilor din anul terminal de la unităţile de învăţământ liceal din municipiul Sfântu Gheorghe.
ART. 3. – Se constituie Comisia de evaluare a bursei “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”, în următoarea componenţă nominală:
1.    – Dl. Guruianu Mădălin Doru;
2.    – D-na Pârvan Rodica;
3.    – D-na Keresztély Irma;
4.    – D-na Sztakics Éva-Judit;
5.    – D-na Bereczki Kinga;
6.    – Dl. Ferencz Csaba;
7.    – Dl. Nemes Tibor.
ART. 4. – Se constituie Comisia de rezolvare de contestaţiilor la “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”, în următoarea componenţă nominală:
1.     Dl. Pethő István;
2.    – Dl. Şerban Valeriu;
3.    – Klárik Attila.
ART. 5. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de Tineret şi Sport, Comisia de Cultură şi Învăţământ, precum şi Compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
                               
Sfântu Gheorghe, la 30 iulie 2009
 
 
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                       CONTRASEMNEAZĂ
               Mild Zoltán                                                                  PENTRU SECRETAR
                                                                                                   Hengán Hajnal

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 184/2009


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină