Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 181/2009
   
privind aprobarea transferului serviciului de asistenţă medicală comunitară şi de asistenţă medicală desfăşurată în unităţile de învăţământ din Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere raportul de specialitate înregistrat cu nr. 1912/2009 al Direcţiei de Asistenţă Comunitară  din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere raportul de specialitate înregistrat cu nr. 30.309/2009 al Compartimentului de Resurse Umane din cardrul Primăriei Municpiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte, al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere scrisoarea cu nr. 2123/10.07.2009 a Direcţiei de Sănătate Publică Covasna, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 28606/10.07.2009;
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) şi art. 8 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale;
În baza prevederilor anexei nr. 2 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 502/2009 privind aprobarea modelului de protocol între direcţiile de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti şi autorităţile administraţiei publice locale în vederea transferului asistenţei medicale comunitare şi de asistenţei medicale desfăşurate în unităţile de învăţământ, modificat şi completat prin Ordinul nr. 820/2009 al ministrului sănătăţii;
În conformitate cu prevederile art. 36. alin. (2) lit. (a) şi alin. (3) lit. (b), alin. (2) lit. (d) şi alin. (6) lit. (a) pct. 3 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin.(1) şi art. 115 alin. (1), lit. (b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART.1. – (1) Se aprobă preluarea de la Ministerul Sănătăţii Publice al serviciului de asistenţă medicală comunitară şi de asistenţă medicală desfăşurată în unităţile de învăţământ, din Municipiul Sfântu Gheorghe, respectiv şi al personalului prevăzut în anexa nr. 1 la Protocol, începând cu data de 01.07.2009.
(2) Preluarea serviciului de asistenţă medicală comunitară şi de asistenţă medicală desfăşurată în unităţile de învăţământ se face prin Protocol (anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă) ce se încheie între Direcţia de Sănătate Publică Covasna şi Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
ART.2. – Semnarea Protocolului se încredinţează domnului primar Antal Árpád – András.
ART.3. – Preluarea bunurilor aflate în folosinţa unităţii sanitară deţinătoare, cu avizul direcţiei de sănătate publică, la data transferării atribuţiilor şi competenţelor se va face pe bază de inventariere a echipamentelor specifice, truse şi alte asemenea de o comisie prin proces verbal de predare-preluare.
ART.4. – Numirea reprezentanţilor Consiliului Local în comisia de inventariere, respectiv de preluare a bunurilor arătate la art. 3 din prezenta hotărâre se stabileşte prin dispoziţie de primar.
ART.5. – Serviciul de asistenţă medicală comunitară şi de asistenţă medicală desfăşurată în unităţile de învăţământ preluat în condiţiile prevăzuta la art. 1 se transferă la Direcţia de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
ART.6. –Direcţia de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe se substituie ca parte contractantă angajatorului şi încheie în acest sens câte un act adiţional la contractele individuale de muncă al fiecărui salariat preluat.
ART.7. – Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate a Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe, conform anexelor nr. 2 şi 3 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART.8. – Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Asistenţă Comunitară se va modifica şi completa luând în considerare prevederile prezentei hotărâri.
ART.9. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Comunitară din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv Compartimentul buget, Compartimentul de Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 30 iulie 2009


      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ
              Mild Zoltán                                                         PENTRU SECRETAR
                                                                                         Hengán Hajnal

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină