Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna

HOTĂRÂREA NR. 177/2009

privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unui teren în suprafaţă de 1628 mp, situat în Sfântu Gheorghe, pe str. Lt. Păiuş David, f.nr.

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 30563/2009 al Compartimentului de Relaţii şi Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Certificatul de urbanism nr.443/2009 emis de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe
Având în vedere prevederile art.13 alin.(1) a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art.45 alin.(3) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE
   
ART. 1. - Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă a terenului domeniu privat al Municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Lt. Păiuş David, f.nr. înscris în C.f. nr.20598 – Sfântu Gheorghe, nr.top.1630/1/1/4/1/2/2/4/2/1 (nr.cad.521), teren de construcţii în suprafaţă de 1628 mp, în vederea exploatării acestuia prin implantarea unui obiectiv economic cu profil de prestări servicii.
ART. 2. - Se aprobă Studiul de oportunitate, Caietul de sarcini şi Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare prin licitaţie publică deschisă, anexele 1 – 3 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 3. -  Se stabileşte preţul Caietului de sarcini la suma de 100 lei.
ART. 4. -  Comisia de evaluare a ofertelor se va constitui prin dispoziţie de primar.
ART. 5. - Hotărârea nr.109/2008 al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe se abrogă.
ART. 6. - Cu asigurarea executării prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul de Relaţii şi Dezvoltare, Compartimentul cu Probleme de Administrare Patrimonială, Compartimentul de contabiltate, precum şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
   

Sfântu Gheorghe, la 30 iulie 2009
   

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNEAZĂ
                   Mild Zoltán                                                        PENTRU SECRETAR
                                                                                             Hengán Hajnal

Anexa nr. 1.  la H.C.L.M. nr. 177/2009

Anexa nr. 2. la H.C.L.M. nr. 177/2009


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină