Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 175/2009

privind schimbarea regimului juridic a unui teren forestier din fondul forestier naţional, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 30.313/2009 al Compartimentului Păduri şi Păşuni din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 271/2009 pentru aprobarea O.G. nr. 3/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în Romania";
În baza prevederilor art. 95, 96 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar- republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 37 alin. (1) lit. b din Legea nr. 46/2008 Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe îşi exprimă acordul privind scoterea definitivă din fondul forestier naţional a unui teren forestier în suprafaţă de 0,2753 ha,  respectiv 2753 mp, identificat prin U.p. III, U.a. 16 C %, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe conform Titlului de Proprietate nr. 163/09.08.2002, în vederea trecerii acestuia din domeniul public în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, în scopul construirii unui obiectiv turistic având destinaţia de bazin colector pentru instalaţie de zăpadă artificială.
ART. 2. – Se aprobă compensarea terenului forestier identificat la art. 1 cu terenul având destinaţia de păşune în suprafaţă de 2,7243 ha, identificat prin Trupul 5 „Lóré” 7 C %, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe conform Titlului de Proprietate nr. 43.949/22.05.2007, cu plata taxelor prevăzute de actele normative în materie.
ART. 3. – Prezenta hotărâre se transmite Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Braşov în vederea obţinerii aprobării prevăzute la art. 37 din Legea nr. 46/2008 Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 4. – Cu parcurgerea procedurii de scoatere definitivă a terenului forestier din fondul forestier naţional se încredinţează Ocolului Silvic Privat Hatod, în calitate de administrator, Compartimentul Păduri şi Păşuni şi Compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 30 iulie 2009


         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ
                 Mild Zoltán                                                         PENTRU SECRETAR
                                                                                            Hengán Hajnal
               
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină